Mar29th

夏だ 暑いぞ 砂漠のオアシスで水浴びだ!!

Top / 夏だ 暑いぞ 砂漠のオアシスで水浴びだ!!

夏だ 暑いぞ 砂漠のオアシスで水浴びだ!!

本日 去年から予定してましたクラン撮影会をしました。

shot_705.jpg

shot_708.jpg

shot_714.jpg